Farge

Slik er banken organisert

 

Våre divisjoner

Risk management

Risk Management ivaretar viktige funksjoner knyttet til styring, kontroll, rapportering og analyse i Sparebanken Vest. Risk Management har ansvar for bankens modell- og rammeverk for risiko- og kapitalstyring, herunder beredskap/sikkerhet og antihvitvasking.

Risiko- og kapitalstyringen omfatter bankens samlede eksponering og rammeverk innenfor områder som kreditt, marked, likviditet og operasjonell risiko. En hovedoppgave er å fastsette bankens risiko- og kapitaltoleranse som bidrar til å sikre langsiktig lønnsomhet og finansiell stabilitet. Risiko- og kapitalanalyser utarbeides som en del av en årlig syklus, og ellers ved behov i enkeltsaker eller ved betydelige endringer i rammebetingelsene. 

I tillegg til juridisk støtte ivaretas også viktige funksjoner knyttet til compliance av banken og verdipapirforetaket. Utstrakt kontakt med fremmed- og egenkapitalmarkedet som sikrer tilstrekkelig finansiell informasjon om banken utad, er også en viktig oppgave. Risikostyringsfunksjonen (Risk Management) er uavhengig av forretningsenhetene, og rapporterer direkte til administrerende direktør.

Corporate social responsibility (CSR)

Samfunnsansvar handler om bankens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn, og utøves således av hele banken. Avdeling for samfunnsansvar har det overordnede ansvaret for at banken utøver ansvarlig drift både miljømessig etisk og sosialt. I tillegg har avdelingen ansvar for forvaltningen av bankens allmennyttige midler. Allmennyttige midler er enkelt sagt bankens utbytte til samfunnet og springer ut av vår eierform. Allmennyttige midler deles ut til prosjekter som på ulike måter bidrar til å underbygge vår visjon om at «alt vi gjør, gjør vi for at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre»

I tillegg til et utstrakt samarbeid med næringsforeninger og næringsutviklingsprosjekt , er idrett, kultur og utdanning viktige fokusområder. Vestlandskonferansen og næringsbarometeret «Vestlandsindeks» er også finansiert med allmennyttige midler.

Operasjonelle tjenester

Operasjonelle tjenester er en enhet i banken som har ansvaret for å levere tjenester til både bankens andre forretningsområder samt kunder. Tradisjonelle stabstjenester hører inn under Operasjonelle tjenester og ledes av Siren Sundland. Les mer om Operasjonelle tjenester

Innovasjon og kundeopplevelser 

Består av nærmere 150 medarbeidere (ansatte og innleide konsulenter). Samlet representerer divisjonen en kompetanse og en driv som gjør oss i stand til å levere svært gode løsninger til både interne og eksterne kunder. IT er kjernekompetanse for banken fremover. Det er derfor denne divisjon har ansvaret for utvikling av bankens strategi. Vi skal også sørge for fremragende leveranser helt fra konsept til sikker og stabil drift – alltid med kunden i fokus. Les mer om Innovasjon og kundeopplevelser

Personmarked (PM)

Personmarked er det største området i banken, med vel 300 medarbeidere fra lengst sør i Rogaland til langt nord i Sogn og Fjordane. Vi betjener over 250.000 kunder i kontor, på telefon og digitalt i mobil og nettbank.

Vi er opptatt av være en lokal sparebank med stor kunnskap om og hjerte for livet på Vestlandet. Daglig rådgir vi kunder i store hendelser som er viktig i kundenes liv - det kan være den første leiligheten eller huset, gode økonomiske råd ved samlivsbrudd eller når en kunde har arvet.

Vi er sterkt engasjert i ditt lokalmiljø, med aktiv støtte til mange frivillige organisasjoner innenfor idrett og kultur.

Bedriftsmarkedet (BM)

Bedriftsmarkedet i banken består av gode 90 årsverk med høy kompetanse innenfor rådgiving til bedrifter. Vi er organisert i 4 regioner (Rogaland, Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane) slik at vi kan være nærmest mulig våre viktigste kunder og gi verdiskapende råd da vi kjenner lokale forhold. I tillegg har vi Direktebank, Markets og Spesialengasjement i Bergen.       

Vi har spisskompetanse på viktige næringer på vestlandet og har egne bransjeteam for fiskeri/havbruk, shipping, energi/småkraft og eiendom.

BM står for ca 25 % av utlånsvolumet til banken, men ca halvparten av resultatbidraget (16) og er en viktig bidragsyter for lønnsomhet og vekst. Vi har i dag ca 15.000 bedriftskunder og ca 32 mrd i utlånsvolum. Vi er en innovativ og prestasjonsfremmende divisjon – som stadig jager etter gode kundeopplevelser i samspill med gode resultat.