Farge

Innskytervalg 2015

I perioden 17.–24. februar 2015 ble det avholdt valgt av representanter for kundene/innskyterne til bankens øverste organ, representantskapet. Frist for å fremme kandidatforslag var 20. januar 2015.

Det er totalt mottatt 2501 stemmesedler, hvorav 2489 elektroniske stemmesedler og 12 manuelle stemmesedler. Det er forkastet 2 manuelle stemmesedler.

Resultatet av valget ble som følger:

Bergen
Medlemmer: Sonja Mellingen, Birthe Drageset og Rune Stavenes

Varamedlemmer:

      1. Adrian Sivertsen

      2. Jarl Høva

Sunnhordland/Haugalandet/Sauda/Sand
Medlem: Kjersti Vespestad (suppleringsvalgt for 2 år, for perioden våren 2015 - våren 2017)
Medlem: Astrid Karin Toft Nordtveit (suppleringsvalgt for 1 år, for perioden våren 2015 - våren 2016)

Varamedlem: Nils Dale Elde

Rogaland (sør for Boknafjorden)
Varamedlem:  Sigve Inge Håland

Hardanger/Midthordland/Voss
Varamedlem:  Hallvard Bjørgum

Vest (inkl. Askøy og Os)
Medlem: Kari-Anne Landro

Varamedlem: Frode Høyland         

Nordhordland
Varamedlem:  Laila Borge

Sogn og Fjordane
Varamedlem:  Frode Merkesvik

De nyvalgte medlemmene av representantskapet vil tiltre sine verv i forbindelse med representantskapsmøtet den 28. april 2015.

Representantskapet i Sparebanken Vest har 48 medlemmer og 24 varamedlemmer, sammensatt av representanter valgt av kundene, det offentlige (Bergen kommune og fylkestingene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland), egenkapitalbeviseiere og ansatte.


Kundene/Innskyterne velger 16 medlemmer og 8 varamedlemmer fordelt på valgdistrikt. Oppgavene til representantskapet er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponere overskudd, velge styre, kontrollkomité og valgkomitéer.

På valg i 2015 har vært 6 medlemmer og 8 varamedlemmer etter følgende fordeling:
  
  Antall medlemmer Antall varamedlemmer
Valgdistrikt Bergen 3 2
Valgdistrikt Sunnhordland/Haugalandet/Sauda/Sand 2* 1
Valgdistrikt Hardanger/Midthordland/Voss 0 1
Valgdistrikt Vest/Askøy/Os 1 1
Valgdistrikt Nordhordland 0 1
Valgdistrikt Sogn og Fjordane 0 1
Valgdistrikt Rogaland (sør for Boknafjorden) 0 1

Medlemmene skal velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.
*Suppleringsvalg for henholdsvis 1 og 2 år.

Stemmeberettigede
Stemmerett har alle kunder/innskytere i Sparebanken Vest som i de siste 6 måneder har hatt minst 500 kroner innestående. Bare myndige personer kan stemme ved valget. Stemmegivning kan også avgis ved fullmektig, men ingen kan avgi mer enn 2 stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter. Klar og tydelig dokumentasjon på fullmaktsforholdet må vedlegges.


 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor