Farge
Sparebanken Vest - innskytervalg

Kundevalg 2019

I perioden 3.–10. januar 2019 avholdes valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, Generalforsamlingen. Kundevalg 2019 er i valgdistrikt Bergen og valgdistrikt Vest. Vi oppfordrer kunder innen nevnte valgdistrikt til å komme med forslag til aktuelle kandidater og til å avgi stemme ved valget. Frist for å fremme kandidatforslag er 30. november 2018.

Generalforsamlingen i Sparebanken Vest har 48 medlemmer og 24 varamedlemmer, sammensatt av representanter valgt av kunden, det offentlige (Bergen kommune og fylkestingene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland), egenkapitalbeviseiere og ansatte. Kundene velger 16 medlemmer og 8 varamedlemmer fordelt på valgdistrikt.

Oppgavene til Generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponere overskudd, velge styre og valgkomiteer.

I 2019 skal det velges 4 medlemmer fra kundene etter følgende fordeling:
Valgdistrikt Bergen 3 medlemmer
Valgdistrikt Vest (inkl. Askøy og Os) 1 medlem 

Medlemmene som velges i 2019 vil ha en funksjonstid på 3 år. Banken vedtok 24. oktober 2018 å endre vedtektene til at kundenes valg til generalforsamlingen avholdes hvert annet år. Dette medfører at i en overgangsfase velges medlemmene for 3 år for å komme inn i valgtakt med gjennomføring av valgene i partallsår. Etter en overgangsperiode vil samtlige medlemmer i generalforsamlingen igjen ha en funksjonstid på 4 år.

Stemmeberettigede
Stemmerett har alle myndige personer som er kunde i Sparebanken Vest og tilknyttet nevnte valgdistrikt. Kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

Forslag til kandidater
Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslaget skal omfatte kandidatens navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse, samt for hvilket valgdistrikt kandidatene foreslås. Det er også ønskelig med en kort begrunnelse på hvorfor kandidaten ønsker å stille til valg. Forslag på kandidater sendes innen 30. november 2018 gjennom eget skjema.

Basert på bl.a. innkomne forslag utarbeider Valgkomiteen en innstilling på kandidater som kan velges. Listen vil inneholde minst dobbelt så mange kandidater som det skal velges. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn det som fremgår av innstillingen.

Gjennomføring av valget
Valgdagene er 3.–10. januar 2019. Valget gjennomføres elektronisk og vil foregå ved bruk av BankId via bankens hjemmeside. Se informasjon på www.spv.no/valg
Hjelp ved avstemming kan også fås i bankens ekspedisjonslokaler, ved å ringe tlf. nr. 915 05555 eller sende en e-post til kundevalg@spv.no

Det kan kun stemmes på kandidater i det valgdistrikt stemmeberettigede har sin faste bopelsadresse. Stemmeberettigede som bor utenfor valgdistriktene skal avgi stemme i det valgdistrikt hvor kunden har sitt kundeforhold.

Den som får flest stemmer anses valgt. Ved stemmelikhet avgjøres valget etter rekkefølge på valglisten.

Ytterligere informasjon – valglister
Aktuell informasjon kan fås ved henvendelse til bankens hovedkontor i Bergen og på bankens hjemmeside www.spv.no/valg. Her vil en bl.a. finne aktuelt regelverk, oversikt over Generalforsamlingens nåværende medlemmer og varamedlemmer og hvem som er på valg.

Liste over kandidater det kan stemmes på publiseres på samme måte ca to uker før valget.

Bergen, 09.11.2018
Rune Stavenes
Generalforsamlingens leder

Ring oss - (915) 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post