Farge
Sparebanken Vest - innskytervalg

Kundevalg 2019

I perioden 3.–10. januar 2019 ble det avholdt valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, Generalforsamlingen. Kundevalg 2019 var i valgdistrikt Bergen og i valgdistrikt Vest.

Resultatet av kundevalget 2019:

Valgdistrikt Bergen:
Christer Økland (ny)
Birthe Drageseth (gjenvalgt)
Rune Stavenes (gjenvalgt)

Valgdistrikt Vest:
Kari-Anne Landro (gjenvalgt)


Informasjon om det avholdte kundevalget 2019:

Generalforsamlingen i Sparebanken Vest har 48 medlemmer og 24 varamedlemmer, sammensatt av representanter valgt av kunden, det offentlige (Bergen kommune og fylkestingene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland), egenkapitalbeviseiere og ansatte. Kundene velger 16 medlemmer og 8 varamedlemmer fordelt på valgdistrikt.

Oppgavene til Generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponere overskudd, velge styre og valgkomiteer.

I 2019 skal det velges 4 medlemmer fra kundene etter følgende fordeling:
Valgdistrikt Bergen 3 medlemmer
Valgdistrikt Vest (Fjell, Sund, Øygarden, Austevoll, Askøy og Os) 1 medlem 

Medlemmene som velges i 2019 vil ha en funksjonstid på 3 år. Banken vedtok 24. oktober 2018 å endre vedtektene til at kundenes valg til generalforsamlingen avholdes hvert annet år. Dette medfører at i en overgangsfase velges medlemmene for 3 år for å komme inn i valgtakt med gjennomføring av valgene i partallsår. Etter en overgangsperiode vil samtlige medlemmer i generalforsamlingen igjen ha en funksjonstid på 4 år.

Stemmeberettigede
Stemmerett har alle myndige personer som er kunde i Sparebanken Vest og tilknyttet nevnte valgdistrikt. Kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

Forslag til kandidater
Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslaget skal omfatte kandidatens navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse, samt for hvilket valgdistrikt kandidatene foreslås. Det er også ønskelig med en kort begrunnelse på hvorfor kandidaten ønsker å stille til valg. Fristen for å komme med forslag til kandidater var 30. november 2018. 

Basert på bl.a. innkomne forslag har Valgkomiteen utarbeidet en innstilling på kandidater som kan velges. Listen inneholder minst dobbelt så mange kandidater som det skal velges. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn det som fremgår av innstillingen.

Gjennomføring av valget
Valgperioden var 3.–10. januar 2019.

Det kan kun stemmes på kandidater i det valgdistrikt stemmeberettigede har sin faste bopelsadresse. Stemmeberettigede som bor utenfor valgdistriktene skal avgi stemme i det valgdistrikt hvor kunden har sitt kundeforhold.

Den som får flest stemmer anses valgt. Ved stemmelikhet avgjøres valget etter rekkefølge på valglisten.

Ytterligere informasjon
Aktuell informasjon kan fås ved henvendelse til bankens hovedkontor i Bergen og på bankens hjemmeside www.spv.no/valg. Her vil en bl.a. finne aktuelt regelverk, oversikt over Generalforsamlingens nåværende medlemmer og varamedlemmer og hvem som er på valg.

Valglister 
Valgperioden var 3.–10. januar 2019.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor