Farge
Sparebanken Vest - innskytervalg

Kundevalg 2017

I perioden 4.–11. januar 2017 avholdes valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, generalforsamlingen. Kundevalg 2017 er i markedsområdene Rogaland (sør for Boknafjorden) og Sunnhordland/Haugalandet/Sauda/Sand.

Vi oppfordrer kunder innen nevnte valgområder til å avgi stemme ved valget.  Du kan lese mer om kandidatene og avgi din stemme her.

Generalforsamlingen i Sparebanken Vest har 48 medlemmer og 24 varamedlemmer, sammensatt av representanter valgt av kundene, det offentlige (Bergen kommune og fylkestingene i Hordaland, Sogn & Fjordane og Rogaland), egenkapitalbeviseiere og ansatte. Kundene velger 16 medlemmer og 8 varamedlemmer fordelt på valgdistrikt. Oppgavene til generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponere overskudd, velge styre og valgkomitéer. 

I 2017 skal det velges 2 medlemmer fra kundene etter følgende fordeling:
Valgdistrikt Sunnhordland/Haugalandet/Sauda/Sand: 1 medlem
Valgdistrikt Rogaland (sør for Boknafjorden): 1 medlem 

Medlemmene skal velges for 4 år. 

Basert på bl.a. innkomne forslag utarbeider Valgkomiteen en innstilling på kandidater som kan velges. Listen vil inneholde minst dobbelt så mange kandidater som det skal velges. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn det som fremgår av innstillingen. 

Valgkomiteen sin innstilling (les mer om kandidatene og avgi din stemme her):

Valgdistrikt Rogaland (sør for Boknafjorden):

1) Bjarte Skrettingland (gjenvalg)
2) Olav Tørressen (ny)
3) Arnie Werner Hagen (ny)

Valgdistrikt Sunnhordland/Haugalandet/Sauda/Sand:
1) Jostein Aksdal (ny)
2) Irene Kvalvik (ny)

Stemmeberettigede
Stemmerett har alle myndige personer som er kunde i Sparebanken Vest og tilknyttet nevnte markedsområder. I henhold til finansforetaksforskriften er det også krav om at den som stemmer må ha hatt 2.500,- kroner på konto i banken i løpet av de siste seks månedene. 

Gjennomføring av valget
Valgdagene er 4.–11. januar 2017. Valget gjennomføres elektronisk og vil foregå ved bruk av BankID via bankens hjemmeside. Se informasjon på www.spv.no/valg. Hjelp ved avstemming kan også fås i bankens ekspedisjonslokaler, ved å ringe tlf. nr. 05555 eller send en e-post til kundevalg@spv.no. 

Det kan kun stemmes på kandidater i det valgdistrikt stemmeberettigede har sin faste bopelsadresse. Stemmeberettigede som bor utenfor valgdistriktene skal avgi stemme i det valgdistrikt hvor kunden har sitt kundeforhold. Den som får flest stemmer anses valgt. Ved stemmelikhet avgjøres valget etter rekkefølge på valglisten.

Ytterligere informasjon – valglister
Aktuell informasjon kan fås ved henvendelse til bankens ekspedisjonskontorer i Sunnhordland og Rogaland og på bankens hjemmeside www.spv.no/valg. Her vil en bl.a. finne aktuelt regelverk, oversikt over generalforsamlingens nåværende medlemmer og varamedlemmer og hvem som er på valg. Liste over kandidater det kan stemmes på, publiseres på samme måte ca. 2 uker før valget. 

Borghild Storaas Ones
Generalforsamlingens leder

Snakk med oss - 05555

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post