Farge
Sparebanken Vest - innskytervalg

Kundevalg 2016

Kundevalg 2016 til bankens Generalforsamling ble avholdt i perioden 6.-13. januar 2016. Frist for å fremme kandidatforslag var 1. desember 2015. Her ser du resultatet av valget.

Valgresultat:

Kundenes valg til generalforsamlingen (valgt for 4 år for perioden våren 2016 – våren 2020):

Valgdistrikt Medlem Varamedlem
Bergen: Camilla Meland Madsen 1. Adrian Sivertsen
2. Jarl Høva
Sunnhordland/Haugalandet/
Sauda/Sand:
Nils Dale Eide Astrid Karin Toft Nordtveit
Rogaland (sør for
Boknafjorden):
- Sigve Inge Håland
Hardanger/Midthordland/
Voss:
Hallvard Bjørgum og
Lillian Høyvang Andreassen
Thomas Bøe Slettemark
Vest (inkl. Askøy og Os): Frode Høyland Anne-Kristin Heggøy
Nordhordland: Jon Askeland og
Ragnhild Langøy
Laila Borge
Sogn og Fjordane: - Frode Merkesvik

Om generalforsamlingen

Oppgavene til Generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponere overskudd, velge styre og valgkomiteer. 

I 2016 er det totalt 7 medlemmer og 8 varamedlemmer som skal velges:

Antall medl. Antall varamedl.
Valgdistrikt Bergen 1 2
Valgdistrikt Sunnhordland/Haugalandet/Sauda/Sand 1 1
Valgdistrikt Hardanger/Midthordland/Voss 2 1
Valgdistrikt Vest/Askøy/Os 1 1
Valgdistrikt Nordhordland 2 1
Valgdistrikt Sogn og Fjordane 0 1
Valgdistrikt Rogaland (sør for Boknafjorden) 0 1

Både medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

Hvem kan stemme i Kundevalget?
Stemmerett har alle myndige personer som er kunde i Sparebanken Vest. Stemmegivning kan også avgis ved fullmektig, men ingen kan avgi mer enn 2 stemmer; én på grunnlag av eget kundeforhold og én som representant for annen kunde. Klar og tydelig dokumentasjon på fullmaktsforholdet må vedlegges.

Forslag til kandidater
Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag til kandidater. Forslaget skal omfatte kandidatens navn, fødselsdato, yrke, kontaktinformasjon og fullstendig adresse, samt for hvilket valgdistrikt kandidaten foreslås. Frist for å foreslå kandidater var 1. desember 2015.

Gjennomføring av valget
Valgdagene i år var 6.–13. januar 2016. Valget ble gjennomført elektronisk og foregikk ved bruk av BankID via bankens hjemmeside. Ved stemmegiving via internett må man ha opprettet en BankID. For de som ikke har tilgang til internett er det mulig å møte i bankens ekspedisjonslokaler og få avgitt stemme der.

Det kan kun stemmes på kandidater i det valgdistrikt stemmeberettigede har sin faste bopelsadresse. Stemmeberettigede som bor utenfor valgdistriktene skal avgi stemme i det valgdistrikt hvor hun/han har sitt kundeforhold. Den/de som får flest stemmer anses valgt. Som varamedlem velges den som deretter har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget etter rekkefølge på valglisten.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor