Farge

Kundevalg 2020

I perioden 3.–10. januar 2020 avholdes valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, Generalforsamlingen. 

Kundevalg 2020 er i valgdistrikt Bergen, Sunnhordland/Haugaland/Sauda/Sand, Hardanger/Midthordland/Voss (inkl. Fusa), Vest (inkl. Askøy og Os), Nordhordland, Sogn og Fjordane og Rogaland (sør for Boknafjorden). Vi oppfordrer kunder innen nevnte valgdistrikt til å komme med forslag til aktuelle kandidater og til å avgi stemme ved valget.

Frist for å fremme kandidatforslag var 1. desember 2019.
 

Generalforsamlingen i Sparebanken Vest har 48 medlemmer og 24 varamedlemmer, sammensatt av representanter valgt av kunden, det offentlige (Bergen kommune og fylkestingene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland), egenkapitalbeviseiere og ansatte. Kundene velger 16 medlemmer og 8 varamedlemmer fordelt på valgdistrikt.
Oppgavene til Generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponere overskudd, velge styre og valgkomiteer. 

I 2020 skal det velges kundevalgte etter følgende fordeling:

 VALGDISTRIKT   MEDLEMMER   VARAMEDLEMMER
 Bergen

 1

 2

 Sunnhordland/Haugaland/Sauda/Sand 

 2 

 1

 Hardanger/Midthordland/Voss *  

 2

 1

 Vest (inkl. Askøy) **

 1

 1

 Nordhordland

 2

 1

 Sogn og Fjordane 

 0

 1

 Rogaland (sør for Boknafjorden)

 1

 1

*) Inkl. gamle Fusa kommune
**) Inkl. gamle Os kommune

Medlemmene og varamedlemmene velges for 4 år.

Stemmeberettigede
Stemmerett har alle myndige personer som er kunde i Sparebanken Vest og tilknyttet nevnte valgdistrikt. Kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

Forslag til kandidater
Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslaget skal omfatte kandidatens navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse, samt for hvilket valgdistrikt kandidatene foreslås. Det er også ønskelig med en kort begrunnelse på hvorfor kandidaten ønsker å stille til valg. Forslag på kandidater sendes innen 1. desember 2019.

Basert på bl.a. innkomne forslag utarbeider Valgkomiteen en innstilling på kandidater som kan velges. Listen vil inneholde minst dobbelt så mange kandidater som det skal velges. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn det som fremgår av innstillingen. 

Gjennomføring av valget
Valgdagene er 3.–10. januar 2020. Valget gjennomføres elektronisk og vil foregå ved bruk av BankId via bankens hjemmeside.

Hjelp ved avstemming kan også fås i bankens ekspedisjonslokaler, ved å ringe tlf. nr. 915 05555 eller sende en e-post til kundevalg@spv.no

Det kan kun stemmes på kandidater i det valgdistrikt stemmeberettigede har sin faste bopelsadresse. Stemmeberettigede som bor utenfor valgdistriktene skal avgi stemme i det valgdistrikt hvor kunden har sitt kundeforhold. Den som får flest stemmer anses valgt. Ved stemmelikhet avgjøres valget etter rekkefølge på valglisten.

Ytterligere informasjon – valglister
Aktuell informasjon kan fås ved henvendelse til bankens hovedkontor i Bergen. 
Aktuelt regelverk finnes her:

Oversikt over Generalforsamlingens nåværende medlemmer og varamedlemmer finnes her 

Liste over kandidater det kan stemmes på publiseres på samme måte ca to uker før valget.

Bergen, 09.11.2019
Rune Stavenes
Generalforsamlingens leder

Org.nr.: 832 554 332

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor