Farge

Utbyttepolitikk i Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har som mål å oppnå resultater som gir konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital.

Årsoverskudd etter skatt, fordeles mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i forhold til deres relative andel av bankens egenkapital (eierbrøken).

Fordeling

Egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet fordeles mellom utbytte og utjevningsfond. Sparebanken Vest vil tilstrebe et attaktivt kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne, som normalt vil utgjøre mellom 50-80 % av egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet. 

Andelen av overskuddet som avsettes til utbytte og gaver tilpasses bankens soliditet. 

Sparebanken Vest vil fra og med disponering av årsresultatet for 2018 endre utbyttepolicyen til at man foretar lik forholdsmessig utdeling av egenkapitalbeviseiernes andel og grunnfondskapitalens andel av årsresultatet. Ved disponeringen av 2017 årsresultat vil styret innstille på at egenkapitalbeviseierne kan velge å motta kontantutbytte og/eller utbyttebevis.
 
Sparebanken Vests nye utbyttepolicy er som følger: 
 
«Sparebanken Vest har som mål å oppnå resultater som gir god inntjeningsvekst og konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Årsoverskudd etter skatt, fordeles mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i forhold til deres relative andel av bankens egenkapital (eierbrøken).
 
Egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet fordeles mellom utbytte og utjevningsfond. Sparebanken Vest vil gi et kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne som normalt vil utgjøre mellom 25-50% av egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet. Utdeling av grunnfondskapitalens andel av resultatet vil bli den samme i % som for egenkapitalbeviseierne. 
 
Ved fastsettelse av utbytte blir det tatt hensyn til potensiale for verdiskapende utvikling og vekst for bankens eiere, forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital. Bankens utbyttepolicy vil være grunnlaget for de vedtak som styret foreslår at generalforsamlingen vedtar».

Utbyttebeløp:

År Utbytte per EKB Dato for forslag Dato for vedtak Dato for utbetaling
2016 4,50 01.02.17 23.03.17 31.03.17
2015 1,10 24.02.16 16.03.16 04.04.16
2014 4,00 26.02.15 18.03.15 19.03.15
2013 3,00 18.02.14 19.03.14 31.03.14
2012 2,50 20.02.13 20.03.13 05.04.13
2011 2,00 22.02.12 26.03.12 07.05.12
2010 3,50 21.02.11 16.03.11 25.03.11
2009 4,00 04.02.10 18.03.10 29.03.09
2008 3,75 28.01.09 12.03.09 27.03.09
2007 19,00 24.01.08 16.03.08 06.05.08
2006 18,25 25.01.07 16.03.07 30.03.07
2005 17,10 26.01.06 09.03.06 31.03.06
2004 12,60 27.01.05 10.03.05 31.03.05
2003 12,60 30.01.04 11.03.04 26.03.04

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post