Farge

Utbytteemisjon 2018

Som egenkapitalbeviseier i Sparebanken Vest («Banken») får du, som et alternativ til å motta kontantutbytte for regnskapsåret 2017, tilbud om å motta utbytte i form av nye egenkapitalbevis i Banken.

Bakgrunnen og vilkårene for tilbudet om å delta i utbytteemisjonen fremgår av tegningsinnbydelse, som vi oppfordrer alle egenkapitalbeviseiere til å sette seg inn i.

De viktigste elementene i tilbudet er følgende:

 • For regnskapsåret 2017 har Bankens generalforsamling besluttet at det skal utbetales et ordinært kontantutbytte på kroner 3,75 per egenkapitalbevis.
 • Som et alternativ til å motta ordinær kontantutbytte gis egenkapitalbeviseierne tilbud om å motta utbytte i form av nye egenkapitalbevis i Banken. 
 • Tegningsperioden løper fra 3. april 2018 klokken 09:00 (norsk tid) til 17. april 2018 klokken 16:30 (norsk tid). Tegning kan skje elektronisk via VPS sin online tegningsklient («VPS Tegningsklient»), eller manuelt på en egen tegningsblankett.
 • Tegningskursen skal være lik volumvektet gjennomsnittlig kurs på egenkapitalbevisene på Oslo Børs de fem siste handelsdagene i tegningsperioden, fratrukket en rabatt på 2 %. Styret vil fastsette tegningskursen i samsvar med dette på eller rundt 18. april 2018.
 • De egenkapitalbeviseierne som velger å ikke delta i utbytteemisjonen eller forholder seg passive, vil automatisk motta kontantutbytte. Det gjøres oppmerksom på at slike egenkapitalbeviseiere vil få en utvanning av sin andel av eierandelskapitalen i forhold til de som velger å motta nye egenkapitalbevis.

Det tas sikte på at de nye egenkapitalbevisene vil bli levert til den enkeltes VPS-konto omkring 2. mai 2018. Kontantutbytte vil utbetales samme dato. Det gjøres oppmerksom på at Banken vil offentliggjøre regnskapstall for første kvartal 9. mai 2018.

Tegning i utbytteemisjonen kan skje elektronisk via VPS Tegningsklient ved å logge på med referansenummeret og passordet oppgitt i brev man har fått tilsendt. Tegning kan også gjøres elektronisk via VPS Investortjenester. 

Alternativt kan tegning skje ved å benytte tegningsblanketten tilgjengelig på Bankens hjemmeside. Tegningsblanketten må i så fall fylles korrekt ut og sendes pr. brev eller e-post til Norne Securities AS («Oppgjørsagenten»). Tegningsblanketten må være mottatt av Oppgjørsagenten senest 17. april 2018 kl. 16:30.

Ofte stilte spørsmål:

 1. Hva er en utbytteemisjon?
  En utbytteemisjon er en rettet emisjon mot egenkapitalbeviseierne i Sparebanken Vest (SVEG) hvor egenkapitalbeviseierne tilbys å motta nye egenkapitalbevis som et alternativ til kontantutbytte.
 2. Hvem gjelder dette for?
  De nye egenkapitalbevisene kan kun tegnes av de egenkapitalbeviseiere som har rett til å motta ordinært utbytte for regnskapsåret 2017, det vil si alle bankens egenkapitalbeviseiere per utløpet av 16. mars 2018, slik de fremkommer i bankens egenkapitalbevisregister i VPS per 20. mars 2018. De som velger å ikke tegne seg i emisjonen får ordinært utbytte for 2017 på NOK 3,75 per egenkapitalbevis utbetalt kontant.
 3. Hva må jeg gjøre?
  Alle egenkapitalbeviseiere med rett til å motta ordinært utbytte for regnskapsåret 2017 har ultimo mars 2018 mottatt en tegningsinnbydelse med informasjon om utbytteemisjonen. All informasjon og tegningsblanketter er også tilgjengelig på www.spv.no/utbytteemisjon. Som egenkapitalbeviseier må man gjøre en egen vurdering av om man ønsker å motta nye egenkapitalbevis som alternativ til kontantutbytte. Hvis man ikke foretar seg noe vil man få ordinært utbytte for 2017 på NOK 3,75 per egenkapitalbevis utbetalt kontant.
 4. Hva er tidsfristene?
  Tegningsperioden løper fra 3. april 2018 klokken 09:00 (norsk tid) til 17. april 2018 klokken 16:30 (norsk tid). Tegning kan skje elektronisk via VPS sin online tegningsklient («VPS Tegningsklient») eller manuelt på en egen tegningsblankett tilgjengelig her. Korrekt utfylt tegningsblankett må i så fall sendes pr. brev eller e-post til Norne Securities AS («Oppgjørsagenten»). Tegningsblanketten må være mottatt av Oppgjørsagenten senest 17. april 2018 kl. 16:30. Dersom du sender inn Tegningsblanketten per post, må du således beregne tid til postgang. Verken banken eller Norne Securities kan holdes ansvarlig for forsinkelser i postgangen eller andre logistiske eller tekniske problemer som kan resultere i at tegninger ikke mottas i tide eller overhodet.
 5. Hva er tegningskursen?
  Tegningskursen skal være lik volumvektet gjennomsnittlig kurs på egenkapitalbevisene på Oslo Børs de fem siste handelsdagene i tegningsperioden 3.-17. april 2018, fratrukket en rabatt på 2 %. Styret vil fastsette tegningskursen i samsvar med dette på eller rundt 18. april 2018
 6. Kan jeg velge å få deler av utbytte i kontanter og resten i utbyttebevis?
  Nei.
 7. Hvor mange egenkapitalbevis vil jeg få?
  Antall nye egenkapitalbevis man får avhenger av hvor stort utbytte man har rett på og tegningskursen.

  Eksempelregnestykke: Eier man eksempelvis 1 000 stk SVEG har man rett på nye egenkapitalbevis til en motverdi av 3 750 kroner (1 000 stk SVEG x ordinært utbytte 3,75 kr per egenkapitalbevis). Hvis den fastsatte tegningskursen inkludert 2 % rabatt er 50 kr vil man da få 75 nye egenkapitalbevis (3 750 / 50 = 75). Det vil med all sannsynlighet være slik at kroneverdi på utbyttet man har rett på og antall nye bevis ikke vil gå helt opp matematisk. Man vil da få antall nye egenkapitalbevis avrundet ned til nærmeste hele verdi i samsvar med tegningskurs, og i tillegg det overskytende kontantbeløpet innbetalt på oppgitt oppgjørs-/bankkonto.
 8. Når får jeg kontantutbytte utbetalt?
  Det tas sikte på at kontantutbytte blir overført til oppgitt oppgjørs-/bankkonto omkring 2. mai 2018.
 9. Når får jeg de nye egenkapitalbevisene inn på min VPS-konto?
  Det tas sikte på at de nye egenkapitalbevisene vil bli levert til den enkeltes VPS-konto omkring 2. mai 2018.
 10. Hva skjer hvis jeg ikke foretar meg noe?
  De som velger å ikke tegne seg i emisjonen får automatisk ordinært utbytte for 2017 på NOK 3,75 per egenkapitalbevis utbetalt kontant.
 11. Hva anbefaler Sparebanken Vest at jeg gjør?
  Hver enkel egenkapitalbeviseier må gjøre sine egne vurderinger av hvorvidt man skal tegne seg i utbytteemisjonen eller motta kontantutbytte ut fra sin egen situasjon.
 12. Vil det være utbytteemisjon neste år også?
  Styret i Sparebanken Vest vil hvert år foreslå overfor bankens generalforsamling hvordan overskudd for forrige regnskapsår skal fordeles, herunder om utbyttebevis skal tilbys. 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor