Hopp til hovedinnholdet

Om Egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviset er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen i Norge. De første egenkapitalbevisene ble innført i 1988. Før 1. juli 2009 ble egenkapitalbeviset kalt grunnfondsbevis. Sparebanken Vests egenkapitalbevis omsettes på Oslo Børs og har ticker-symbolet “SVEG”.

Egenkapitalbeviset er en viktig del av en sparebanks kapitalstruktur og deler mange kjennetegn med aksjer i aksjeselskaper. Blant annet behandles egenkapitalbeviset og aksjer likt skattemessig.


Hovedforskjellene er knyttet til eiernes rettigheter til bankens eiendeler og innflytelse over bankens styrende organer.


Sparebankens samlede egenkapitalstruktur er delt inn i to deler: grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen.


Grunnfondskapitalen (som er "eid" av samfunnet) består av den opprinnelige kapitalen i banken og den tilbakeholdte inntekt akkumulert på denne kapitalen gjennom årene. I balansen gjenspeiles disse i følgende tre fond: grunnfondskapitalen, gavefondet og kompensasjonsfondet. En del av grunnfondskapitalen kan konverteres til eierandelskapital, slik Sparebanken Vest gjorde i slutten av 2019.


Den andre typen egenkapital er egenkapitalbeviseiernes egenkapital, kalt eierandelskapital. Denne egenkapitalen består av innbetalt kapital, påfølgende tilført avkastning eller overskudd, samt eventuelt utbytteutjevningsfond og overkursfond. I balansen er disse reflektert i de tre fondene: egenkapitalbevis-, overkurs- og utjevningsfondet.


På tvers av grunnfonds- og eierandelskapitalen utgjør disse seks fondene sparebankens egenkapital.


Fondene er strukturert i et prioritetshierarki på tre nivåer. På det laveste nivået, og det første nivået for å absorbere tap, er utjevningsfondet, grunnfondskapitalen og gavefondet. Det andre nivået er kompensasjonsfondet og overkursfondet. Egenkapitalbevisene har høyeste prioritet, og hvert «nivå» vil dekke tap etter proporsjonal størrelse på fondene på det nivået. Tap må dekkes fullt ut på ett nivå før man går videre til fondene høyere opp i hierarkiet.


Som hovedprinsipp fordeles overskuddet forholdsmessig mellom grunnfonds- og eierandelskapitalen.


Sammenlignet med et vanlig aksjeselskap stemmer ikke egenkapitalbeviseierne direkte i generalforsamlingen. Eierne av egenkapitalbevis velger representanter til å stemme for dem i generalforsamlingen. I henhold til finansforetaksloven skal egenkapitalbeviseierne representere mellom 20 % og 40 % av representantene i generalforsamlingen. Resten av velgerne består av innskytere, offentlig oppnevnte velgere og ansatte. Dette innebærer at egenkapitalbeviseierne kan ha mindre representasjon i generalforsamlingen enn deres egenkapitalbevisandel tilsier. Generalforsamlingens sammensetning er nærmere regulert i vedtektene.


Les mer om egenkapitalbevis på Sparebankforeningens nettside

Andre lenker

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man - søn 07-23

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.

Avtal møte
FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt kontor