Farge

Globalt ansvar

Vi har etablert tydelige visjoner for Vestlandet og hvordan vi skal bidra til et enda bedre lokalsamfunn i framtida. Med denne målsettingen følger det et globalt ansvar av to grunner.

1. Vi ønsker ikke at lokal verdiskaping skal skje på bekostning av mennesker og miljø i andre deler av verden
2. Globale miljø- og klimaendringer påvirker viktige naturressurser på Vestlandet


UN Global Compact logoSparebanken Vest er tilsluttet UN Global Compact, og jobber aktivt for at vår aktivitet er forenlig med global bærekraft.

Tilslutning til initiativet forplikter oss til å bygge vår strategi og operasjonelle prosesser i henhold til følgende 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsmiljø, miljø og korrupsjon:


Menneskerettigheter
Prinsipp 1: Vi skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
Prinsipp 2: påse at vi ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Standarder for arbeidslivet
Prinsipp 3: Vi skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
Prinsipp 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø
Prinsipp 7: Vi skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Bekjempelse av korrupsjon
Prinsipp 10: Vi skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Bankens etterlevelse og oppfølging av disse prinsippene rapporteres fortløpende til UN Global Compact, og kan følges her (ekstern lenke, nytt vindu).

Bankens korrupsjonserklæring finner du her


I alle våre aktiviteter, i arbeidet med kunder og investeringer, skal vi støtte opp om globale initiativ som:

 • OECD Guidelines for Multinational Enterprises
 • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 • UN-supported Principles for Responsible Investment (PRI)
 • The Universal Declaration of Human Rights
 • UN Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI)
 • The ILO Declaration of Fundamental Principles of Rights at Work
 • The UNESCO World Heritage sites
 • Ramsar convention on Wetlands
 • UN Convention on biological diversity
 • The Cartagena Protocol

Investeringer 

Som investor og distributør av verdipapirfond til våre kunder har vi mulighet til å påvirke hvilke selskap som får finansiering, og hvordan eierskapet utøves. I rollen som investor gjør vi dette ved å selv velge hvilke verdipapirer vi investerer i. Gjennom vår ventureportefølje investerer vi i gründerselskaper på Vestlandet, og ønsker slik å bygge opp under fremtidig verdiskapning i vår region.  I rollen som distributør av verdipapirfond til våre kunder setter vi klare krav til leverandører. Vi tar ansvaret for å velge ut fond og forvaltere som har gode prinsipper og rutiner på plass for å sikre samfunnsansvarlige investeringer.

Vi sørger for at investeringene vi gjør tjener langsiktig verdiskaping og bidrar til et bærekraftig globalt finansielt system etter inspirasjon fra Principles for Responsible Investment (PRI). Vi tilstreber at våre investeringer og prosedyrer for å vurdere og følge opp investeringene vi har gjort skal foregå i henhold til initiativets ti prinsipper for ansvarlige investeringer.

Fondsutvalg

Sparebanken Vest tilbyr investeringsrådgivning og en rekke verdipapirfond til våre kunder. Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. Våre kunder skal være sikre på at investeringene gir god avkastning både finansielt og samfunnsmessig. 

Vi anbefaler kundene fond fra fire leverandører, som alle har en god og bevisst tilnærming til samfunnsansvar i sine investeringer. Felles for disse er at de har signert eller forholder seg til investeringsprinsippene i UN PRI, og har klare retningslinjer for eksklusjon av selskap. Videre investerer de ikke i selskap knyttet til våpenproduksjon, brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvernkriterier, og arbeid mot korrupsjon.

UN PRI: Principles for Responsible Investments

 1. Vi skal innarbeide ESG*-temaer i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.
 2. Vi skal være aktive eiere og innarbeide ESG-temaer i vår eierskapsutøvelse.
 3. Vi skal arbeide for tilfredsstillende rapportering av ESG-temaer fra de selskaper vi er investert i.
 4. Vi skal fremme aksept for, og implementering av, prinsippene i finansmarkedet.
 5. Vi skal samarbeide for å sikre en effektiv gjennomføring av prinsippene.
 6. Vi skal rapportere om våre aktiviteter og utviklingen i arbeidet med implementering av prinsippene. 

* Environmental, social and governance

Holberg Fondsforvaltning

 • Medlem av Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer.
 • Selskaper ekskludert av på Statens Pensjonsfond Utland blir utelukket automatisk fra Holberg sitt investeringsunivers.
 • Signert prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) - FNs prinsipper for selskapers samfunnsansvar.

» Les mer om Holberg sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

Odin Forvaltning

 • Signert prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) - FNs prinsipper for selskapers samfunnsansvar og UN Global Compact.
 • Selskaper ekskludert av på Statens Pensjonsfond Utland blir utelukket automatisk fra Odin sitt investeringsunivers.

» Les mer om Odin sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

Alfred Berg Kapitalforvaltning (del av BNP Paribas-gruppen)

 • Signert prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) - FNs prinsipper for selskapers samfunnsansvar og investeringsprofilen baseres på FNs krav til selskaps sosiale og miljømessige krav samt bransjebegrensninger mot alkohol, tobakk, våpenproduksjon av kontroversielle våpen og pornografi.
 • Samarbeider med et av Europas ledende screeningselskaper MSCI ESG

» Les mer om Alfred Berg sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

Danske Capital (Danske Invest)

 • Signert prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) - FNs prinsipper for selskapers samfunnsansvar.
 • Investerer ikke i virksomheter som opererer i strid med internasjonalt anerkjente retningslinjer for menneskerettigheter, våpenproduksjon, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og anti-korrupsjon.
 • Danske Invest samarbeider med konsulentvirksomheten ISS-Ethix, som ivaretar screeningen av investeringsporteføljene.

» Les mer om Danske Invest sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

Oljefondet

» Se liste over utelukkede selskaper her (ekstern lenke, nytt vindu)

Bankens likviditetsportefølje

Sparebanken Vest har til enhver tid en betydelig portefølje av likvide investeringer som en del av kravene som stilles til oss som bank. Benevnt som sertifikater og obligasjoner i kvartals- og årsregnskap. Disse investeringene er utelukkende i gjeldspapirer utstedt av stater, banker, finansinstitusjoner, norske selskaper, norske og svenske kommuner, norske fylkeskommuner og selskaper med statlig/kommunal/fylkeskommunal garanti.

Sparebanken Vest sine direkteinvesteringer

Sparebanken Vest er også direkte investor i en rekke selskap som vi mener er viktige for å bygge opp under langsiktig vekst i vår region, herunder innen kultur, miljøteknologi og medisin. De fleste selskapene er små, lokale oppstartsbedrifter, mens andre er større aktører som spiller en sentral rolle i utviklingen av et bærekraftig finansielt system. 

Vi tilstreber at våre investeringer og prosedyrer for å vurdere og følge opp investeringene vi har gjort skal foregå i henhold til initiativet UNPRIs seks prinsipper for ansvarlige investeringer. Investeringsbeslutning og forventninger til selskapene følger i stor grad samme kriterier som beskrevet for kredittgivningsprosessen. 

Spesifikasjon av bankens aksjer, andeler og fond pr. 31/12-2017:

Balanseført verdi i 1 000 kroner Antall aksjer Eierandel i prosent Balanseverdi
Bankaxept AS 3.471 0,0 % 1.736
Bankid Norge AS 1.460 2,9 % 2.311
Bergensavisen Konsern AS 315.840 9,8 % 6.317
Christian Michelsen Research AS 1.400 5,0 % 6.987
Contango Ventures II IS 5.202 4,5 % 2.653
Eksportfinans AS 2.638 1,0 % 69.810
Epsis AS 20.202 6,7 % 2.020
Ez Systems AS 805.904 5,0 % 8.865
Filmfondet Fuzz AS 4.910.831 17,9 % 4.911
Fjordinvest AS 17.000 16,5 % 1.003
Fjordinvest Sørvest AS 11.290.647 17,3 % 7.903
Icon Capital III AS 18.184 9,1 % 2.156
K.F.S. Egenkapitalbevis 4.140 8,3 % 4.140
Lifecare AS 16.458.333 8,3 % 1.646
Music Interactive Technology AS 93.778 6,8 % 9.378
Nordic Credit Rating AS 10.000 5,0 % 2.500
Norsk Innovasjonskapital II AS 3.342 9,5 % 22.057
Novel Diagnostics AS 1.250.512 5,6 % 4.877
Oslo Børs Vps Holding ASA 700.000 1,6 % 85.050
Osmolife AS 24.250.000 9,6 % 2.425
Osmolife Holding AG 3.562.757 17,8 %  1.781
Sandnes Sparebank Gr.Fond 425.790 1,9 % 23.206
Sarsia Development AS 201.851 10,1 % 6.459
Sarsia Seed AS 6.487.999 16,9 % 6.488
Sarsia Seed Fond II AS 4.705.882 15,3 % 4.000
Sorbwater Technology AS 229.191 11,9 % 13.190
Verd Boligkreditt AS 37.125 9,9 % 39.637
Wellis AS 93.193 18,9 % 3.495
Andre selskaper 31.707
Sum investeringer i aksjer, andeler og fond 376.331

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor