Farge

Bærekraftsbibliotek

Vårt samfunnsansvar

Bransjespesifikke vurderinger er en veiledning for vurdering av samfunnsansvar- og bærekraftrisiko hos bedriftkunder med hensyn til miljø- og klimarisiko, menneske- og arbeidstakerrettigheter, etiske retningslinjer, korrupsjon og landrisiko.

Bransjespesifikke vurderinger (BSA)

Sparebanken Vest eies i dag av 290.000 kunder, og det er enkeltpersonene, bedriftene og deres lokalsamfunn vi skal skape verdier for. Vi vil at Vestlandet skal være en ledende region på klimateknologi og klimakutt. Vi ønsker å følge en klar bærekraftstrategi og å posisjonere oss for en økt konkurranse i finansieringen av grønne prosjekter.

SPV bærekraftsstrategi 2019

Sparebanken Vest sin visjon er å bidra til å gjøre livet på Vestlandet enda litt bedre. Dette dokumentet beskriver våre prinsipper for utøvelse av etikk og samfunnsansvar i egen forretning og at Sparebanken Vest ikke medvirker til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, hvitvasking og terrorfinansiering, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske.

Prinsipper for samfunnsansvar

Medarbeidere og mangfold

De etiske retningslinjene er adferdsregler som beskriver ønsket og foventet adferd og kultur i Sparebanken Vest. Måten banken og de ansatte opptrer på, både forretningsmessig og medmenneskelig, har stor betydning for våre forretningsmessige relasjoner og for bankens indre liv. Samtidig tar banken et bevisst samfunnsansvar og har inntatt en særlig aktiv rolle som samfunnsaktør.

Etiske retningslinjer

I Sparebanken Vest står likestilling og mangfold sentralt. Banken jobber for å fremme likestilling, og å bekjempe diskriminering er en naturlig del av dette samfunnsoppdraget. Samtidig står det sentralt å ta ansvar, lære og støtte opp under ansatte og ta initiativ til personlig utvikling.

Likestilling og mangfold

Alt vi gjør i Sparebanken Vest, skal bidra til å gjøre livet på Vestlandet litt bedre. En naturlig del av dette samfunnsoppdraget er å fremme likestilling og bekjempe diskriminering. Dette innebærer at det skal være et fokus på likestilling i alle våre prosesser, både i ansettelses-, søknads-, lønns- og karriereprosesser, og det er nulltolleranse for alle former for diskriminering. Banken ønsker å være en arbeidsplass hvor det skal være mulig å kombinere jobb og familieliv for både mannlige og kvinnelig ansatte.

Likestillingspolicy

Markedsføring og personvern

Sparebanken Vests Policy for personvern skal sikre at banken sørger for at alle plikter, som følger av fastsatt strategi og personvernlovgivningen, blir ivaretatt på en definert og systematisk måte. Kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet skal ivaretas. Vi gjennomfører trening, bevisstgjøringstiltak og opplæring for å øke kompetansen om datasikkerhet og personvern hos de ansatte for å minimere risiko.

Datasikkerhet og personvern

Innkjøp og egen drift

Sparebanken Vest er sertifisert som Miljøfyrtårn og kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Miljøfyrtårnsertifikat

Dokumentasjon på kjøp av kvoter for å kompensere for vårt CO2-avtrykk, informasjon om prosjektene som kvotekjøpet dekker.

Kvotekjøp for 2018 - Prosjektinformasjon

I overensstemmelse med Sparebanken Vest sitt klimainitiativ forankret i Paris-avtalen, bekreftes det i egenerklæringer at våre leverandører skal bli en klimanøytral virksomhet innen 1. januar 2021. Leverandørene skal kartlegge tiltak for å redusere klimagassutslipp, kompensere klimagassutslipp gjennom kjøp av CER- eller EUA-klimakvoter, føre klimaregnskap, og redusere virksomhetens klimaavtrykk. 

Intensjonserklæring om klimanøytralitet for leverandører

Rapporten viser Sparebanken Vests samlede klimagassutslipp – direkte utslipp fra transport og indirekte utslipp fra innkjøpt energi. I tillegg blir utslipp fra flyreiser, kilometergodtgjørelse og avfall målt. Informasjonen er hentet fra eksterne og interne kilder, og blir omregnet til tonn CO2-ekvivalenter. Analysen er basert på den internasjonale standarden "A Corporate Accounting and Reporting Standard".

Vårt klimaregnskap 2019

Bærekraftige lån

Rammeverk for grønne obligasjoner

Denne rapporten gir en oversikt over Sparebanken Vests portefølje av bygninger som tilfredsstiller kriteriene for energieffektive boliger og næringsbygg. Rapporten er utarbeidet av Multiconsult.

MultiConsult report on green buildings

Sparebanken Vests grønne obligasjonsprogram er etablert for å finansiere og refinansiere lån for å promotere miljø og sosial utvikling. Denne presentasjonen har blitt vist for investorer og potensielle investorer.

SVEGNO Green IP - 30.09.2019

Sparebanken Vest har gjennom historien forsøkt å sikre at lokalsamfunnet på Vestlandet skal ha de beste forutsetningene og forholdene for vekst på en bærekraftig måte. "Rammeverk for grønne obligasjoner" er en viktig del av bankens bærekraftstrategi, og er etablert for å finansiere og refinansierer lån for å promotere miljø og sosial utvikling. 

Green Bond Framework Sparebanken Vest

Sustainalytics har gjort en "second party opinion" om Sparebanken Vests rammeverk for grønne obligasjoner. Rammeverket er vurdert som robust, kredibelt og transparent og i overenstemmelse med de fire kjernekomponentene i ICMAs Green Bond Principles 2018.

Sustainalytics Green Bond Second Party Opinion

Risiko og kapitalstyring

Forpliktelser

Sparebanken Vest har forpliktet seg til å følge Poseidons Principles, et initiativ som har som mål å skape en bærekraftig skipsfart. Vi anerkjenner vårt ansvar og viktige rolle i den bærekraftige forvaltningen av bankens ressurser, og at forvaltningen skal skade miljøet minst mulig. 

Erklæring Poseidon

Sparebanken Vest har forpliktet seg til å overholde FNs Financial Principles, noe som innebærer at vi vil være med på å skape menneskelig og økonomisk vekst. Dette bygger på inkluderende lokalsamfunn, basert på menneskeverd, likhet og en bærekraftig bruk av naturressursene våre. 

Erklæring UNEP Principles of responsbile banking

Sparebanken Vest støtter FNs Global Compact sine ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. Vi har forpliktet oss til å integrere disse prinsippene i vår strategi og arbeidshverdag, og vil gjennom dette bidra til at FN når utviklingsmålet sitt, spesielt innen bærekraft.

Erklæring UN Global Compact

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor