Bedrift
Farge

Dekninger barneforsikring

Dekningene gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 26 år, med unntak for dagpenger ved sykehusopphold som opphører i det forsikrede fyller 18 år.

Medisinsk invaliditet ved sykdom

Ved varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom vil erstatningen være inntil 25 G*. Erstatningen kan disponeres fritt.

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke vil erstatningen være inntil 25 G*. Erstatningen kan disponeres fritt.

Uførepensjon

Dersom forsikrede har vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør i et tidsrom av 12 måneder, kan forsikrede motta månedlige utbetalinger ved uførhet. Utbetalingen kan tidligst skje fra forsikrede har fylt 18 år. Utbetalingen vil være 1 G* per år frem til forsikrede fyller 67 år.

Engangsutbetaling for utvalgte sykdommer

Hvis barnet ditt blir rammet av en kritisk sykdom, er det godt å ha en ekstra økonomisk trygghet gjennom barneforsikringen. Diagnose innenfor 11 utvalgte sykdommer kan gi en engangsutbetaling tilsvarende 3 G. Utbetalingen skjer kort tid etter at diagnosen er stilt og familien står fritt til å disponere beløpet etter behov.

Sykehusopphold

Ved opphold på sykehus, dekker forsikringen dagpenger på 1 % av 1 G*. Du må ha vært på sykehuset i mer enn 14 dager, men da får du også tilbakebetalt dagpenger fra første dag.

Ombygging av bolig

Dersom du må bygge om bolig på grunn av ditt barn sine medisinske behov, vil du kunne få utbetaling for dette på inntil 4 G*. 

Behandlingsutgifter

Behandlingsutgifter som følge av ulykke dekkes med inntil 1 G*.

Dødsfall

Ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke utbetales 1 G*.

Fra og med det kalenderåret forsikrede (barnet) fyller 27 år avsluttes barneforsikringen, men følgende dekninger videreføres:

Uførepensjon

Dersom forsikrede har vært minst 50 % sammenhengende sykmeldt/arbeidsufør i et tidsrom av 12 måneder, vil forsikrede motta månedlige utbetalinger. Uførepensjonen utbetales i sin helhet så lenge forsikrede er minst 50 % arbeidsufør, maks til 67 år. Den avtalte uførepensjonen utbetales i månedlige terminer.

Grunnbeløp som følge av forsikringsbeviset da forsikringstilfellet inntraff, legges til grunn ved erstatningsberegningen.

Dødsfall

Ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykkesskade utbetales 100 000 kr.

* G = Folketrygdens grunnbeløp. Gjeldende G for 2020 er 100 853 kroner. 

For mer utfyllende informasjon om hva forsikringen dekker, se vilkår.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post