Privat
Farge

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond investerer både i aksje- og rentemarkedet. Verdisvingningene avhenger av forholdet mellom aksjer og renter. Avkastningen i kombinasjonsfond vil normalt ligge mellom aksje- og pengemarkedsfond over tid.

Dine fordeler

  • Forventet høyere avkastning enn bankplassering over tid
  • Tilgang til en god risikospredning av aktivaklasser
  • Dyktige forvaltere med bred kompetanse
  • Daglig likviditet

Kombinasjonsfond passer for bedrifter med behov for mellomlang plassering av overskuddslikviditet. Det skilles mellom norske og internasjonale Kombinasjonsfond. Forskjellen mellom disse er andelen fordelt mellom renter og aksjer, samt fordeling på norske og utenlandske verdipapirer.

Følgende fond er tilgjengelig: 

  • Alfred Berg Kombi
  • Danske Invest Horisont 20
  • Danske Invest Horisont 50

Risiko

Plassering i kombinasjonsfond er forbundet med risiko. Med risiko menes svingninger i fondets andelsverdi. Generelt er risikoen i et Kombinasjonsfond mellom et Aksjefond og Rente- og Obligasjonsfond.

En beslutning om å plassere må treffes på bakgrunn av aktuelle prospekt og vedtekter. Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.

Investeringshorisont

Siden plasseringen kan svinge i verdi, men ikke like mye som rene aksjefond så anbefales en investeringshorisont på minst 3 år.

Skatt

Skatteregler avhenger av organisasjonsform.

Oversikt

VPS-investortjenester gir din bedrift oversikt over samtlige verdipapirer. Via våre hjemmesider er det mulig å logge seg på denne tjenesten. 

Rådgivning

Vi kan hjelpe din bedrift med å sette opp en investeringsplan i forhold til bedriftens ønske om avkastningsmål, risikoeksponering og investeringshorisont. Kontakt en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere eller ring oss på 05555.

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post