Privat
Farge

Korona: Hvordan påvirker det deg med aksjeselskap?

Stortinget har vedtatt en rekke endringer på grunn av korona-pandemien. Mange av disse reglene blir nok endret når økonomien normaliserer seg igjen. I tillegg har regjeringen lansert en omfattende kontantstøtte-ordning for næringslivet.

De viktigste tiltakene for næringslivet er:

 • Statlig lånegaranti - utvidet til 31.12.2020
 • Kontantstøtte for bedrifter
 • Staten betaler mer når arbeidere blir permittert

Korona-pandemien skaper en rekke utfordringer for bedriftene våre. Vi har her forsøkt å samle de vanligste spørsmålene vi får.

Vi har opprettet hjelpetelefon for små og mellomstore bedrifter:
55 21 78 59, mandag til fredag fra 8 - 16.

Oppdatert 1. september

Statsgarantert lån

Små og mellomstore bedrifter som tilfredsstiller disse kriteriene kan søke: 

 • har et akutt likviditetsbehov som følge av Covid-19 pandemien.
 • var ikke i økonomiske vanskeligheter per nyttår.
 • er lønnsom i en normalsituasjon.
er innenfor følgende krav til størrelse på bedriften (for konsern på konsolidert nivå): 

 • har en årsomsetning som ikke overstiger 493 MNOK, eller 
 • har en samlet årsbalanse som ikke overstiger 423 MNOK 
 • har færre enn 250 ansatte

Maksimalt lånebeløp for små og mellomstore bedrifter er 50 millioner kroner.

Større bedrifter: 

Finansdepartementet har fastsatt en forskrift (02.04) som åpner ordningen også for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte. De større bedriftene kan låne opptil 150 millioner kroner under ordningen.

Les mer om definisjonen på små og mellomstore bedrift her

 • Bedriften kan ikke ha tapt mer enn halve aksjekapitalen, inkl akkumulerte tap, per 31.12.2019.

 • Større bedrifter over 250 ansatte ansees i tillegg å være i økonomiske vanskeligheter dersom bedriften de to siste årene har hatt en bokført gjeld som er 7,5 ganger eller mer av den bokførte egenkapitalen, og en EBITDA-rentedekningsgrad som er lavere enn 1.
Løpetiden er maksimalt tre år, og loven gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har tredt i kraft og frem til 1. juni 2020.

Send en e-post til direktebankbedrift@spv.no med emne «Søknad om statsgarantert lån» og legg ved følgende: 

 • Kort beskrivelse av selskapets virksomhet. 
 • Kort beskrivelse av behovet for finansiering, og hvor stort beløp som søkes.  
 • Hvilke grep har selskapet selv gjort for å bedre selskapet situasjon?  
 • Regnskap for 2019.
 • Likviditetsbudsjett ut 2020.
 • Kopi av oppdaterte vedtekter.

 Vi gjør oppmerksom på at følgende dokumentasjon kan bli etterspurt ved behov:

 • Aldersfordelt saldoliste kundefordringer og lev.gjeld.
 • Perioderegnskap 2020.
 • Driftsbudsjett ut 2021.

Kontantstøtte for bedrifter

Bedrifter som har tapt omsetning på mer enn 30 prosent per måned fra april 2020 sammenlignet med samme måned i fjor, vil få kompensasjon for tapte uungåelige utgifter fra staten.

For mars er kravet lavere, og satt til 20 prosent.

Støtten blir fastsatt ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hver enkelt bedrift.

Her er Regnskap Norge sin beregningsmodell for støtte

Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai. Det er besluttet at den forlenges med 3 måneder slik at den varer til og med august.

Ingen bedrifter vil få dekket alle sine faste utgifter.

Selv ikke de bedriftene staten har pålagt å stenge under koronakrisen, som frisører og barer, vil fullt ut få kompensert for uungåelige utgifter som husleie, lys og varme, renovasjon, renhold, vann og avløp, leie av utstyr, forsikringer, regnskapstjenester også videre.

Endring fra april: 

Dyrefor og uunngåelig lønn regnes som uunngåelige faste kostnader, for tjenesteytende virksomhet der levende dyr er en del av tjenesten og dyrevernhensyn gjør det nødvendig med en viss bemanning, som for eksempel hundekjøring og rideskoler. Oppdrettsnæringen ikke er omfattet.

 • Foretak i finansnæringen (avgrensning gjøres basert på finansskatten).
 • Foretak innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning.
 • Utenriks sjøfart -varetransport, olje- og gassutvinning (avgrenset til de som er under oljeskatteregimet)
 • Private barnehager som er under egen støtteordning
 • Flyselskaper som er under egen støtteordning
 • Foretak uten ansatte (utenom ENK der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
 • Foretak uten aktivitet og foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs
Støttebeløpet blir på minst 5000 kroner, mens maks-taket settes til 30 millioner kroner per bedrift per måned.
Endringer fra april: Hvert foretak kan motta gaver for inntil 3 000 kroner per måned, uten at det skal regnes som omsetning. Det vil sørge for at kronerulling og lignende inntil denne grensen ikke fører til redusert tilskudd. Ellers er det slik at inntekt fra andre støtteordninger i forbindelse med virusutbruddet må regnes som omsetning, for eksempel tilskudd fra ordningen for selvstendig næringsdrivende.

Støtten blir regnet ut etter denne formelen:

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent X (faste kostnader minus egenandel) X justeringsfaktor.

Justeringsfaktoren blir på 0,9 for bedrifter som er stengt ned av staten, og 0,8 for øvrige bedrifter.

Bedrifter som ikke er pålagt å holde stengt må betale en egenandel på 5 000 kroner per måned (tidligere 10 000). De som er pålagt å stenge trenger ikke betale egenandel.

Kompensasjonsordningen vil bli justert slik at den treffer sesongbedrifter bedre.

Når den alternative beregningsmodellen trer i kraft, i søknadsrunden for mai, vil eventuell kompensasjon for mars og april bli beregnet på nytt og etterbetalt. Det kommer nærmere informasjon om dette før søknadsrunden for mai vil bli åpnet i løpet av juni. 

Her kan du se eksempel på utregning og leser mer

Første utbetalinger skal skje så raskt som mulig.

 Her kan du søke om kompensasjon

 

Nærings- og fiskeridepartementet utvider støttemulighetene for småbedrifter og oppstartsbedrifter i reiselivsnæringen, som er påvirket av korona-epidemien.

Småbedrifter er definert som bedrifter med under 50 ansatte og årsomsetning under 100 millioner kroner.  

Les mer her

Ofte stilte spørsmål om korona-pandemi og AS

Forklar gjerne leverandøren din hvorfor du ikke kan betale, og forsøk å be om utsatt forfall, eller komme til en annen ordning som fungerer for begge parter.

Lønnstøtteordningen er tilskudd for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb. Det er en midlertidig ordning. Tilskudd gis for juli og august hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent. 

Det etableres en egen søknadsportal for ordningen, lonnstilskudd.no, som skal være klar for å ta i mot søknader i oktober. 

Ansatte med barn under 12 år har rett til å være hjemme for å passe barn, og perioden for omsorgspenger er utvidet fra 10 til 20 dager. Bare de tre første dagene skal dekkes av arbeidsgiveren, og resten dekkes av NAV. Selskapet må likevel betale ut beløpet for hele perioden og få refusjon fra NAV for andelen de skal dekke.

Å permittere en arbeidstaker betyr at vedkommende ikke lenger trenger å møte på jobb. Permisjon er ment å være midlertidig. Personen i permisjon er fortsatt ansatt og har rett og plikt til å komme tilbake til jobben når permisjonen er over.

De nye retningslinjene fra myndighetene sier at permitterte arbeidstakere skal få full lønn i 20 dager. Arbeidsgiver dekker de to første dagene, og Staten dekker de 18 påfølgende dagene. Du betaler ut de to første dagene på vanlig måte.

Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering.

Hvis all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. Sett i lys av de spesielle omstendighetene (Covid 19/koronapandemien) kan du som eneste ansatt i eget aksjeselskap søke dagpenger også hvis permitteringsgraden er 100 prosent, så vil spørsmålet bli vurdert individuelt.

Ansatte har rett til å være hjemme og kan levere egenmelding for de første 16 dagene. Som arbeidsgiver skal du betale ut lønn for de tre første dagene før NAV tar over.

Du har full rett til å kreve betaling som før, og kunden din har ikke rett på utsatt betaling.

Men dersom du har mulighet, så er dette en god anledning til å hjelpe hverandre i en vanskelig situasjon. Kanskje du kan vurdere å utsette forfall, begrense purringer, eller stoppe inkassosaker? Eller be om delvis betaling nå, og resten senere?

Den lave momssatsen reduseres fra 12 % til 8 %. I praksis vil nok det bety at begge satsene er akseptert å bruke. Dette skal i utgangspunktet gjelde fra 01.01.2020, men det er foreløpig litt uklart hvordan myndighetene vil praktisere dette.

Betaling av mva som forfaller 14. april er foreslått utsatt til 10. juni (husk at du fortsatt må levere oppgaven innen 15. april – det er kun betalingen som er utsatt, men her kan det komme endringer).

Innbetaling av 1. termin av forskuddsskatt 15 mars er utsatt til 1. mai. Har du allerede betalt den, kan du kontakte din lokale skatteoppkrever for innbetaling. Betaling av forskuddskatt som forfaller 15. april utsettes inntil videre. Foreslått frist er 1. september.

Arbeidsgivere vil ikke bli sanksjonert dersom a-meldingen med leveringsfrist for 5. mars blir levert sent. Men det er likevel svært viktig at a-meldingene blir levert den 5. i hver måned framover, slik at NAV har riktige tall for å beregne om de ansatte har rett til støtte om sykepenger eller dagpenger fra NAV ved permitteringer. Se mer detaljer på www.skatteetaten.no/tiltakspakker.

Betaling og Vipps under korona-pandemien

Mange bedrifter trenger nå alternative betalingsmuligheter fordi varer skal leveres på døren. Vippsnummer kan brukes til det meste, også til betaling ved hjemlevering av varer. Les om hvordan du raskt gjør det klart til å ta betalt med Vippsnummer for bedrifter.

Du kan fortsatt ta i bruk Vippsnummer, men hvordan du kommer i gang er litt forskjellig fra bedrift til bedrift. Har du ett organisasjonsnummer med egeneide avdelinger, så anbefaler vi deg å bestille Vippsnummer, og så opprette salgssteder for de forskjellige butikkene. Det viktige er at kontonummeret som mottar pengene er registrert på organisasjonsnummeret.

Har du eksempelvis egeneide butikker, eller en franchise-model, så er det best at hvert organisasjonsnummer med tilhørende kontonummer oppretter egne avtaler mot Vipps.

Ring oss gjerne på hjelpetelefon 55 21 78 58 hvis du har flere spørsmål rundt bruk av Vipps.

Mange artister og kunstnere sliter fordi forsamlinger og konserter er avlyst på ubestemt tid. Vi er imponert over kreativiteten som vises med digitale konserter. 

Hvis du har et organisasjonsnummer kan du enkelt ta i bruk Vippsnummer eller VippsGo.

Her kan du opprette Vipsnummer

Her kan du opprett VippsGo.

Da får du tilgang til rapporter i VippsPortalen, noe som gjør det enkelt å holde oversikt over inntekter til bedriften, med transaksjonsoversikt og mulighet for å refundere penger m.m.

Her kan du lese mer om Vipps sine koronaråd for artister.

Mange bruker Vipps på nett eller VippsGO for å kunne tilby hjemkjøring.
Du kan tilby en liten butikk eller meny i VippsGO. Les mer om hvordan du setter opp VippsGO her

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post