Privat
Farge

Korona: Hvordan påvirker det deg med aksjeselskap?

Stortinget har vedtatt en rekke endringer på grunn av korona-pandemien. Mange av disse reglene blir nok endret når økonomien normaliserer seg igjen. I tillegg har regjeringen lansert en omfattende kontantstøtte-ordning for næringslivet.

De viktigste tiltakene for næringslivet er:

  • Statlig lånegaranti - utvidet til 30.06.2021
  • Kontantstøtte for bedrifter – ny gjeldende fra 1. september 2020 til 30. april 2021

Korona-pandemien skaper en rekke utfordringer for bedriftene våre. Vi har her forsøkt å samle svar på de vanligste spørsmålene vi får.

Vi har også en hjelpetelefon for små og mellomstore bedrifter:
55 21 60 20, mandag til fredag fra 8 - 16.

– Vi gjør alltid individuelle vurderinger, og kan se på ulike løsninger som passer for deg og din bedrift. I en situasjon som denne er det viktig med god dialog, og vi ønsker å være tilgjengelige både med råd og løsningsvilje for bedrifter som trenger det, sier Therese Linn Arentsen, direktør for små og mellomstore bedrifter.

Oppdatert 4. januar 2021

Statsgarantert lån

Små og mellomstore bedrifter som tilfredsstiller disse kriteriene kan søke:

• har en rett og plikt til å være registrert i foretaksregisteret

• har et akutt likviditetsbehov som følge av Covid-19 pandemien.

• var ikke i økonomiske vanskeligheter per nyttår.

• er lønnsom i en normalsituasjon.

• er innenfor følgende krav til størrelse på bedriften (for konsern på konsolidert nivå):
 - har en årsomsetning som ikke overstiger 493 MNOK, eller
 - har en samlet årsbalanse som ikke overstiger 423 MNO
 - har færre enn 250 ansatte

Maksimalt lånebeløp for små og mellomstore bedrifter er 50 millioner kroner.

Større bedrifter: 

Finansdepartementet har fastsatt en forskrift (02.04) som åpner ordningen også for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte. De større bedriftene kan låne opptil 150 millioner kroner under ordningen.

Les mer om definisjonen på små og mellomstore bedrift her

Bedriften skal som hovedregel ikke ha tapt mer enn halvparten av innskutt aksjekapital, inkl. akkumulerte tap, per 31.12.2019.

Større bedrifter over 250 ansatte ansees i tillegg å være i økonomiske vanskeligheter dersom bedriften de to siste årene har hatt en bokført gjeld som er 7,5 ganger eller mer av den bokførte egenkapitalen, og en EBITDA-rentedekningsgrad som er lavere enn 1.

 • Små og mellomstore foretak som har eksistert i mindre 3 år fra foretaksregistreringsdatoen kan etter en konkret vurdering unntas fra hovedregelen om ikke å ha økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019 . 
Nye og gamle lån under ordningen kan ha en løpetid på inntil seks år - mot tidligere tre års løpetid.

Send en e-post til direktebankbedrift@spv.no med emne «Søknad om statsgarantert lån» og legg ved følgende:

Kort beskrivelse av selskapets virksomhet
Kort beskrivelse av behovet for finansiering, og hvor stort beløp som søkes
Hvilke grep har selskapet selv gjort for å bedre selskapets situasjon?
Perioderegnskap 2020
Driftsbudsjett for 2021
Likviditetsbudsjett (minimum 6 måneder frem)
Kopi av oppdaterte vedtekter

Vi gjør oppmerksom på at følgende dokumentasjon kan bli etterspurt ved behov:

Aldersfordelt saldoliste kundefordringer og leverandørgjeld
Årsregnskap for 2019 (komplett med revisorberetning og noter) 
SAF-T fil fra regnskapet
Eventuell annen dokumentasjon vi vil finne nødvendig for å behandle lånesaken. 




 

Kontantstøtte for bedrifter

Ordningen gjelder de samme næringene som ved den forrige kompensasjonsordningen. 

Bedrifter som har tapt omsetning på mer enn 30 prosent i en to-måneders periode, dvs. for september/oktober, november/desember, januar/februar og mars/april vil få kompensasjon for tapte uunngåelige faste utgifter fra staten.
Bedrifter som har tapt omsetning på mer enn 30 prosent i en to-måneders periode, dvs. for september/oktober, november/desember, januar/februar og mars/april vil få kompensasjon for tapte unngåelige faste utgifter fra staten.
Støtten blir beregnet med utgangspunkt i bedriftens faste, uunngåelige kostnader ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor.
 
Justeringsfaktor er satt til 70 prosent i perioden september/oktober, 85 prosent i perioden november/desember og 80 prosent i perioden januar/februar og mars/april
2021. 
Ny kontantstøtteordning gjelder for perioden 1. september 2020 til og med 30. april 2021.

Ingen bedrifter vil få dekket alle sine faste utgifter.

Selv ikke de bedriftene staten har pålagt å stenge under koronakrisen, som frisører og barer, vil fullt ut få kompensert for uunngåelige utgifter som husleie, lys og varme, renovasjon, renhold, vann og avløp, leie av utstyr, forsikringer, regnskapstjenester også videre.

Foretak i finansnæringen (avgrensning gjøres basert på finansskatten).
Foretak innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning.
Utenriks sjøfart -varetransport, olje- og gassutvinning (avgrenset til de som er under oljeskatteregimet)
Private barnehager som er under egen støtteordning
Flyselskaper som er under egen støtteordning
Foretak uten ansatte (utenom ENK der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
Foretak uten aktivitet og foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs
 
Støttebeløpet blir på minst 5000 kroner, mens maks-taket settes til 80 millioner kroner.

 Støtten blir regnet ut etter denne formelen:

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent X (faste kostnader minus egenandel) X justeringsfaktor.

Justeringsfaktor er satt til 70 prosent i perioden september/oktober, 85 prosent i perioden november/desember og 80 prosent i perioden januar/februar og mars/april 2021. 

 
Den nye ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene og det vil opprettet en ny søknadsportal i Altinn. Søknader for periodene i september/oktober og november/desember i 2020, skal sendes samlet i januar 2021. 
 
Søknad for januar og februar 2021 skal sendes i mars 2021.
 
Søknad for mars og april 2021 skal sendes i mai 2021.  
 
Søknad om kompensasjon må være attestert av revisor eller autorisert regnskapsfører før innsending.


Brønnøysundregistrene har åpnet en bemannet veiledningstjeneste der bedrifter og regnskapsførere kan få svar på spørsmål og støtte til søkeprosessen.

Nærings- og fiskeridepartementet utvider støttemulighetene for småbedrifter og oppstartsbedrifter i reiselivsnæringen, som er påvirket av korona-epidemien.

Småbedrifter er definert som bedrifter med under 50 ansatte og årsomsetning under 100 millioner kroner.  

Les mer her

Ofte stilte spørsmål om korona-pandemi og AS

Forklar gjerne leverandøren din hvorfor du ikke kan betale, og forsøk å be om utsatt forfall, eller komme til en annen ordning som fungerer for begge parter.

Ordningen med lønnstilskudd for virksomheter som tar permitterte tilbake i jobb er forlenget til å også gjelde oktober, november og desember 2020.

Ordningen innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. For disse månedene vil tilskuddet være betinget av at de ansatte var permittert 31. august 2020 og være tatt tilbake i jobb ved inngangen til måneden det søkes tilskudd for, samt fortsatt være i arbeid 31. januar 2021.

Søknadsskjema for oktober – desember blir tilgjengelig i februar 2021. Ordningen forvaltes av Skatteetaten.

Ansatte med barn under 12 år har rett til å være hjemme for å passe barn, og perioden for omsorgspenger er utvidet fra 10 til 20 dager. Bare de tre første dagene skal dekkes av arbeidsgiveren, og resten dekkes av NAV. Selskapet må likevel betale ut beløpet for hele perioden og få refusjon fra NAV for andelen de skal dekke. Foreldre får dobbel kvote med omsorgspenger i 2021.
Å permittere en arbeidstaker betyr at vedkommende ikke lenger trenger å møte på jobb. Permisjon er ment å være midlertidig. Personen i permisjon er fortsatt ansatt og har rett og plikt til å komme tilbake til jobben når permisjonen er over.

Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering.

Hvis all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. Sett i lys av de spesielle omstendighetene (Covid 19/koronapandemien) kan du som eneste ansatt i eget aksjeselskap søke dagpenger også hvis permitteringsgraden er 100 prosent, så vil spørsmålet bli vurdert individuelt.

 

Endringene i sykepengeordningen videreføres frem til 31. mars 2021. 

Ansatte har rett til å være hjemme og kan levere egenmelding for de første 16 dagene. Som arbeidsgiver skal du betale ut lønn for de tre første dagene før NAV tar over.

 

Du har full rett til å kreve betaling som før, og kunden din har ikke rett på utsatt betaling.

Men dersom du har mulighet, så er dette en god anledning til å hjelpe hverandre i en vanskelig situasjon. Kanskje du kan vurdere å utsette forfall, begrense purringer, eller stoppe inkassosaker? Eller be om delvis betaling nå, og resten senere?

 
Den lave momssatsen reduseres fra 12 % til 8 % frem til 1. juli 2021.

Betaling og Vipps under korona-pandemien

Mange bedrifter trenger nå alternative betalingsmuligheter fordi varer skal leveres på døren. Vippsnummer kan brukes til det meste, også til betaling ved hjemlevering av varer. Les om hvordan du raskt gjør det klart til å ta betalt med Vippsnummer for bedrifter.

Du kan fortsatt ta i bruk Vippsnummer, men hvordan du kommer i gang er litt forskjellig fra bedrift til bedrift. Har du ett organisasjonsnummer med egeneide avdelinger, så anbefaler vi deg å bestille Vippsnummer, og så opprette salgssteder for de forskjellige butikkene. Det viktige er at kontonummeret som mottar pengene er registrert på organisasjonsnummeret.

Har du eksempelvis egeneide butikker, eller en franchise-modell, så er det best at hvert organisasjonsnummer med tilhørende kontonummer oppretter egne avtaler mot Vipps.
Ring oss gjerne på 915 05555 valg 3-1  hvis du har flere spørsmål rundt bruk av Vipps.
 

Mange artister og kunstnere sliter fordi forsamlinger og konserter er avlyst. Vi er imponert over kreativiteten som vises med digitale konserter. 
Hvis du har et organisasjonsnummer kan du enkelt ta i bruk Vippsnummer 

Her kan du opprette Vipsnummer

Da får du tilgang til rapporter i VippsPortalen, noe som gjør det enkelt å holde oversikt over inntekter til bedriften, med transaksjonsoversikt og mulighet for å refundere penger m.m.

Her kan du lese mer om Vipps sine koronaråd for artister.

Mange bruker Vipps på nett for å kunne tilby hjemkjøring.

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post