Privat
Farge

Konsernkonto

Konsernkonto er spesielt egnet for bedrifter med behov for styring og kontroll av datterselskaper og avdelinger.

Dine fordeler

  • Samlet likviditetsoversikt
  • Reduserte provisjons- og rentekostnader
  • Bedre oppfølging og kontroll av datterselskaper

Hva er konsernkonto?

I et konsern oppstår ofte overskuddslikviditet innen enkelte av selskapene. Samtidig kan andre ha underskudd på likvide midler. Ved å samle likviditeten innen konsernet oppnås rentegevinster. Konsernkontoen viser til enhver tid mellomværende mellom Sparebanken Vest og konsernet. Driftskontiene viser mellomværende mellom konsernet og den enkelte deltager.

Konsernkonto består av én konsernkontotopp for morselskapet og driftskontoer for hver av deltagerne i systemet. Renter på konsernkontotoppen beregnes daglig og er et forhold mellom Sparebanken Vest og kunden, mens renter på driftskonti er et forhold mellom konsernet og deltager(ne) i systemet.

Oppnå forenklet og effektiv likviditetsstyring

Konsernkontosystemet åpner muligheter for bedre styring av pengestrømmene i bedriften, samt økt utnyttelse av bedriftens midler og forrentningen av disse. Systemet kan skreddersys bedriftens organisasjon og inkludere konti både i NOK og annen eller fremmed valuta.

Organisering og funksjonalitet

Bedriften kan, etter eget ønske, ha inntil 5 nivåer i konsernkontostrukturen og et ubegrenset antall konti på hvert nivå. Det er også mulig å ha flere kontovarianter i samme hierarki.

Bedre oversikt over samlet likviditet

Gjennom konsernkontosystemet får bedriften online tilgang til saldi og transaksjoner via Nettbank Bedrift. Nettbank Bedrift kan også brukes som rapportgenerator. Bedriften oppnår en automatisk nettoavregning av kapital i systemet og disponible saldi oppdateres umiddelbart på alle konti i hierarkiet.

Muligheter for intern styring og kontroll

Morselskapet vil til en hver til ha full oversikt over sine døtres innskudd og kreditter. Systemet muliggjør en automatisk fordeling av kapitaliserte internrenter til alle konti i hierarkiet. Hvis ønskelig kan døtrene oppfordres til å ha kreditt eller innskudd ved bruk av differensierte internrenter.

Sikkerhet

Dekningskontroll kan styres mot avtalt nivå eller konto i hierarkiet og bedriften kan selv styre tilgang til kontoinformasjon og betalingsformidling på person, konto, nivå og funksjon.

Kostnader

For etableringen av et konsernkontosystem betaler bedriften et engangsgebyr. I tillegg betales et årlig vedlikeholds- og administrasjonsgebyr pr. konto, samt et transaksjonsgebyr.

Vil du ha mer informasjon om konsernkontosystemet?

Du kan bestille gjennom din faste bedriftsrådgiver som og kan gi mer utfyllende opplysninger om løsningene.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Finn kontor

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post